VODSTVO
stranke

 

MAG. ALENKA BRATUŠEK

Predsednica stranke

PREDSEDNICA STRANKE

“Zdrav proračun za varno prihodnost in transparentno upravljanje premoženja.”

 • Postopno zniževanje primanjkljaja in javnega dolga
 • Prestrukturiranje davčnih obremenitev
 • Zagotavljanje transparentne javne porabe in priprava programskega proračuna
 • Zdravstvena in pokojninska reforma
 • Učinkovitejša javna uprava
 • Transparentno upravljanje državnega premoženja

MAŠA KOCIPER

Podpredsednica stranke

PODPREDSEDNICA STRANKE

“Bolj enaka družba je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična.”

 • Postopno (s prehodnim obdobjem 5-10 let) vpeljavo spolnih kvot za bolj enakopravno zastopanost spolov v upravah in nadzornih svetih večjih družb
 • Fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo za lažje zagotavljanje uravnoteženosti med zasebnim in službenim življenjem
 • Korekcijo volilnega sistema na lokalni ravni (za svetnike in županske kandidate) v prid večje enakosti spolov (npr. konkretni predlogi projekta Open glede na vrsto volilnega sistema)
 • Vzpostavitev mentorskega sistema

  TATJANA VOJ

  Podpredsednica stranke

  PODPREDSEDNICA STRANKE

  »Solidarna in razvojno naravnana družba, ki s strokovnostjo in učinkovitostjo dosega skupne cilje.“

   

  • Vzgoja odgovornega in poštenega posameznika, ki skrbi za zdravo okolje po načelih Zelenega dogovora EU.
  • Doseganje pravične in vzdržne prihodnosti za vse generacije, zagotovitev varne in dostojne starosti ter družbene vključenosti starejših.
  • Učinkovita in kakovostna lokalna samouprava v službi občanov in brez birokratskih ovir. Boj za nedotakljivost načela delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno vejo.
  • Zvišanje kulturne dejavnosti in umetnosti, vlaganje v znanost in krepitev neodvisnosti ustanov.
  • Ohranjanje miru, dosledno spoštovanje človekovih pravic ter zagotovitev brezizjemne vladavine prava in neodvisnosti sodstva.
  • Skrb za izboljšanje zdravstvenega sistema in odprava vrzeli. Učinkovit boj proti revščini, socialni izključenosti in neenakosti.

  SLAVKO ŠTERMAN

  Podpredsednik stranke

  PODPREDSEDNIK STRANKE

  »Večja vključenost državljanov v odločanje.«

  • Sprememba volilne zakonodaje
   * E-volitve
   * Preferenčni glas
   * Ukinitev volilnih okrajev
  • Uvajanje participatornega proračuna
  • Javno in transparentno delovanje države in lokalnih skupnosti

   

   JERNEJ PAVLIČ

   Generalni sekretar

   Generalni sekretar

   “Naredimo, kar je treba!”

   • Inovacije, nova delovna mesta in trajnostni razvoj
   • Kakovostno upravljanje državnega premoženja
   • Zdrava, ekološka in v Sloveniji pridelana hrana
   • Zdrav duh v zdravem telesu

   IZVRŠNI ODBOR

   Izvršni odbor je operativni in izvršni organ stranke. Sestavljajo ga predsednik stranke, štirje podpredsedniki, predsednik sveta stranke, vodja poslanske skupine, tri članice ali člani, ki jih izvoli svet na predlog predsednika stranke ter predstavnika podmladka in seniorjev. Izvršni odbor izvaja sprejete politike stranke, skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja. Na predlog predsednika stranke določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, predstavniške organe EU ter za predsednika republike.

    

    Alenka Bratušek

    Predsednica stranke

    SLAVKO  ŠTERMAN

    Podpredsednik stranke

    Maša Kociper

    Podpredsednica stranke

    TATJANA VOJ

    Podpredsednica stranke

    Marko Bandelli

    Član izvršnega odbora

    Roman Jakič

    Predsednik sveta

    Jernej Pavlič

    Generalni sekretar

    Olga Belec

    Članica izvršnega odbora

    Karmen Velikonja

    Članica izvršnega odbora

    SVET STRANKE

    Svet stranke je najvišji organ stranke med dvema kongresoma. Sestavljajo ga članice in člani izvršnega odbora stranke, poslanke in poslanci v državnem zboru in evropskem parlamentu ter članice in člani vlade, predsednice ali predsedniki programskih odborov, predstavnice ali predstavniki lokalnega nivoja organiziranosti stranke, največ dvajset voljenih članov oziroma članic. Svet stranke na predlog IO odloča o drugih vprašanjih izvajanja politike in programa stranke med dvema kongresoma, spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med kongresoma, sprejema volilni program in usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU, na predlog izvršnega odbora odloča o koalicijskih dogovorih stranke in drugih povezovanjih, obravnava delo izvršnega odbora stranke, predsednice ali predsednika stranke in generalnega sekretarja ali generalne sekretarke stranke, voli in razrešuje voljene člane izvršnega odbora, na predlog izvršnega odbora voli in razrešuje člane nadzornega odbora, na predlog izvršnega odbora voli in razrešuje člane častnega razsodišča, z večino glasov vseh članic in članov sveta stranke sprejema manjše spremembe statuta, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne predstavljajo večjih sprememb vsebine, opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa. Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Seje sveta stranke sklicuje in vodi predsednica ali predsednik sveta stranke, v primeru odsotnosti lahko za vodenje seje pooblasti izbrano podpredsednico oz. podpredsednika sveta stranke.

    ROMAN JAKIČ

    Predsednik sveta

    Predsednik sveta

    “Za svobodno, varno in pravično družbo.”

    • Oblikovanje evropske enote za hiter odziv na begunsko krizo in vzpostavitev evropske mejne in obalne straže
    • Nadgradnjo žariščnih točk v sprejemnih centrih za begunce
    • Nadomestitev Dublinske uredbe z novim enotnim evropskim azilnim postopkom
    • Oblikovanje nove evropske modre karte za ekonomske migracije
    • Evropski mirovni načrt in Marshallov načrt za regijo
    • Spoštovanje pravic beguncev, zapisanih v mednarodnih konvencijah in ratificiranih v naši zakonodaji
     Politične izkušnje

      

     2015 – še traja

     Predsednik sveta stranke SAB. Leta 2015 so ga člani sveta izvolili za predsednika.   

      

     2013 – 2014

     Minister za obrambo v Vladi RS, ki jo je vodila mag. Alenka Bratušek. V vladi je izpeljal veliko pomembnih projektov, med njimi sodelovanje in pomoč v mirovni misiji Mare Nostrum.

      

     2012 – 2013

     Poslanec Državnega zbora RS. V tem mandatu je bil izvoljen za predsednika Odbora za zadeve EU. Bil je tudi član Ustavne komisije, član Odbora za zunanjo politiko in član Odbora za pravosodje. Prav tako je bil namestnik vodje slovenske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

      

     1998 – 2012

     Mestni svetnik v Ljubljani in predsednik komisije za mednarodne odnose.

      

     2004 – 2005     

     Generalni sekretar LDS.

      

     2003 – 2004     

     Poslanec Evropskega parlamenta.

     Poslanec Državnega zbora RS. V tem mandatu je bil izvoljen za predsednika Odbora za zunanjo politiko, bil je vodja slovenske delegacije v pridružitvenem parlamentarnem odboru (SLO-EU) in vodja slovenske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Prav tako je bil član Odbora za kulturo, izobraževanje, mlade, znanost in šport in član Odbora o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitveno dejavnostjo.

      

     1996 – 2000     

     Poslanec Državnega zbora RS. Podpredsednik Odbora za enake možnosti, član Odbora za zunanjo politiko, član Odbora za kulturo, izobraževanje, mlade, znanost in šport, vodja slovenske delegacije v Parlamentarno skupščino NATO, član delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

      

     1993 – 1996     

     Podpredsednik in generalni sekretar Svetovne federacije mladih liberalcev (IFLRY).

      

     1990 – 1992

     Poslanec v Zboru združenega dela RS, podpredsednik Odbora za mlade in šport, član Odbora za človekove pravice, član Odbora za notranjo politiko, član Odbora za visoko šolstvo.

     življenjepis

      

     Datum in kraj rojstva

     1. maj 1967 v Ljubljani

      

     Izobrazba

     • Univerzitetno diplomirani pedagog in profesor sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
     • Osnovna šola in srednja šola v Ljubljani

      

     Roman Jakič se je 1. maja 1967 rodil v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil naziv univerzitetni diplomirani pedagog in profesor sociologije.

      

     Svojo politično kariero je začel že leta 1986 kot vodja (s strani takratnih oblasti prepovedanega) študentskega gibanja in se boril za demokracijo, varstvo človekovih pravic in svoboščin ter za večstrankarski sistem.

      

     V prvi svobodni in demokratični slovenski parlament je bil izvoljen leta 1990 kot najmlajši poslanec. V parlamentu je bil štiri mandate (1990-1992, 1996-2000, 2000-2004 in 2011-2013). Poleg drugih pomembnih funkcij v državnem zboru – kjer je služil kot predsednik Odbora za zunanjo politiko (2000-2004) in kot predsednik Odbora za zadeve Evropske unije (2011-2013) – je bil dejaven tudi pri delu mednarodnih organizacij. Bil je vodja slovenske delegacije v Parlamentarni skupščini Nata (1996-2000), vodja slovenske delegacije Pridružitvenega odbora SLO-EU (2000-2004) in vodja slovenske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope ( PACE), kjer je služboval kot podpredsednik poslanske skupine liberalcev (1998-2004), kot predsednik PACE pododbora za mladino in šport (1999-2001) in kot predsednik (prestižnega) političnega odbora PACE (2001-2004). Od leta 2000 do 2004 je bil poslanec Evropskega parlamenta. Leta 2011 je bil imenovan za ministra za obrambo v Vladi Republike Slovenije.

      

     Bil je aktiven na nacionalnem nivoju stranke in na mednarodni ravni. Poleg drugih funkcij je bil v obdobju med 1991-1998 predsednik Mladih liberalnih demokratov Slovenije, med leti 1993-1996 je bil podpredsednik in generalni sekretar IFLRY (Mednarodne federacije liberalne in radikalne mladine) in  v obdobju od 2008-2016 član vodstva ALDE (Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo). Od leta 2016 vodi Mrežo liberalnih strank jugovzhodne Evrope (LIBSEEN – Liberal South East European Network).

      

     Na lokalni ravni je kot izvoljen član mestnega sveta v Ljubljani služboval pet mandatov (1998 – 2012).

      

     Aktiven je tudi kot prostovoljec. Od leta 2005 je vodja slovenske reprezentance športnikov invalidov na zimskih paraolimpijskih igrah in predsednik pododbora za smučanje invalidov na Smučarski zvezi Slovenije.

     JERKO ČEHOVIN

     Podpredsednik sveta

     Podpredsednik sveta

     NAROČI SE NA E-NOVICE!

     ZADNJE NOVICE

     Kontakt

     SAB | Stranka Alenke Bratušek

     Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

     T: 08 387 26 17
     E: info@sab.si