Po letu in pol se približujemo cilju Zavezništva, da bo pitna voda, kot pravica vseh, zapisana v ustavo. V Zavezništvu smo kot pobudniki vpisa pravice do vode v ustavo oblikovali kompromisni predlog. Vložili smo amandma, s katerim jasno opredeljujemo razmerja med državo in občinami pri oskrbi prebivalstva z vodo. Na ta način v Zavezništvu rešujemo pomisleke občin glede pristojnosti za zagotavljanje in distribucijo pitne vode. Danes so to občine in tako naj tudi ostane. Veseli smo, da bomo kmalu dosegli naš skupni cilj, to je pravica do pitne vode vseh, zapisana v ustavo. Hvala vsem, ki bodo to zagotovili.

Številka: 001-02 / 15 – 0004 /
Datum: 28.10.2016

AMANDMA

k Predlogu ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70), EPA 463 – VII

K I. razdelku

V I. razdelku se besedilo novega 70.a člen spremeni tako, da se glasi:

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri so javno dobro.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev se zagotavlja preko neprofitne javne službe.«

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se želijo doseči cilji, ki so bili predstavljeni v samem Predlogu za spremembo Ustave Republike Slovenije, ki je bil vložen s strani poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek. V Predlogu smo takrat zapisali, da je sprememba Ustave republike Slovenije potrebna, da se:

– na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna ustavna pravica;

– prepreči, da bi se vodni viri privatizirali;

– prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba z vodo bi se morala izvajati v obliki neprofitne javne službe.

Z vloženim amandmajem se tako sledi prvotnim ciljem Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, kot tudi mnenju strokovne komisije. Prav tako amandma odpravlja pomisleke združenj občin, ZOS, SOS in ZMOS, glede razmerja med državo in občinami pri oskrbi s pitno vodo.