Mag. Alenka Bratušek je na ministra za pravosodje naslovila poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov. Predsednico stranke med drugim zanima, kako bo ministrstvo zagotovilo potrebne pogoje in denarna sredstva za izvajanje mediacij in tako omogočilo reševanje sporov z mediacijo vsem tistim strankam, ki jih tak način rešitve spora zanima.

Spoštovani minister!

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/2009; v nadaljevanju ZARSS) v 4. členu določa, da okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje delovno in socialno sodišče strankam omogočijo uporabo alternativnega reševanja sporov tako, da sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov. Sodišča morajo strankam obvezno omogočiti uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo katero drugih oblik alternativnega reševanja sporov.

V zadnjih mesecih so sodišča v Sloveniji praktično ustavila izvajanje sodišču pridruženih mediacijskih programov (predvsem v družinskih, kot tudi v civilnih in gospodarskih zadevah), katerih pravna podlaga so določbe veljavnega ZARSS. Sodišča izvedbe mediacije ne dopuščajo niti v primerih, ko se stranki sami, brez povabila sodišča, dogovorita za poskus rešitve spora z mediacijo. Razlog za zaustavitev programov naj bi predstavljalo pomanjkanje finančnih sredstev, kar pa nikakor ni opravičljiv razlog, saj zakon, katerega namen je strankam omogočiti pravno varstvo na način, ki je zanje hitrejši in tudi čim cenejši, ostaja v veljavi.

Trditev, da je prav reševanje sporov s pomočjo mediacije hitrejše in cenejše, je moč podkrepiti tako tudi z leta 2008 sprejeto t.im. mediacijska direktivo (Direktiva 2008/52/EC), ki poudarja, da je mediacija »stroškovno učinkovit način zagotavljanja izboljšanega dostopa do sodnega varstva in zmanjšanja bremen preobremenjenih sodnih sistemov.« Tudi podatki iz raziskav kažejo, da že zelo nizek procent uspešnosti prihrani čas in denar. V primerih t.im. družinskih mediacij so poleg prihrankov v času in denarju izjemno pomembne še druge družbene koristi. V teh sporih med partnerji glede otrok je še zlasti pomembno, da prihaja do sporazumnih dogovorov, ki bodo dolgoročni in bodo prispevali k ohranitvi odnosa med starši. Mediacija dokazano zmanjšuje število tovrstnih spor v nadaljevanju starševskega odnosa (predodelitve, zmanjšanje preživnine itd.) ter zmanjšujejo število pritožbenih in izvršilnih postopkov.

Prihranki v primeru poravnav sklenjenih v mediacijah so torej nedvoumni in to ne samo na strani strank, ampak zlasti in predvsem na strani države. Kažejo se v zmanjšanem pripadu zadev na sodnike, manjšem številu glavnih obravnav, manjših obremenitvah sodnikov in sodnega osebja (manj administracije, manj pisanja sodb), v manjšem številu pritožb in izvršb, razbremenitvi instančnih sodišč itd..

Pridružena mediacija se je na sodiščih v zadnjih letih že precej uveljavila. Številne stranke v pravdnih in gospodarskih zadevah pred sojenjem želijo opraviti tudi poizkus rešitve spora z mediacijo, ki lahko zanje predstavlja znaten prihranek na času in sodnih stroških, zato me minister zanima, kakšni so razlogi za takšno stanje in kaj nameravate ukreniti, da se bo situacija izboljšala? Sprašujem vas, kako boste zagotovili potrebne pogoje in denarna sredstva za izvrševanje zakonskih obveznosti iz 4. člena ZARSS in tako omogočili reševanje sporov z mediacijo vsem tistim strankam, ki jih tak način rešitve spora zanima.

 Za vaše odgovore se vam zahvaljujem in vas pozdravljam,

 

                                                           mag. Alenka Bratušek