Naša poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček je na redni marčevski seji Državnega zbora na ministrico za znanost, izobraževanje in šport dr. Majo Makovec Brenčič naslovila ustno poslansko vprašanje v zvezi s študijskim programom »Biopsihologija«.

Študij »Biospihologije« se izvaja na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Gre za inovativen študij, ki združuje dve temeljni področji znanosti – naravoslovje in družboslovje, s ciljem preseči klasične delitve obravnave osebnih in družbenih fenomenov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Tovrstno znanje je v sodobnem svetu zaželeno in iskano – na vseh področjih družbenega življenja in delovanja, med drugim tudi na področju socialnega dela, šolstva, zdravstva, kulture, itn.

Kljub temu, pa so diplomanti »biopsihologije« na trgu dela naleteli na mnoge prepreke, saj gre v primeru poklicev na področju socialnega dela, zdravstva, šolstva za t.i. regulirane poklice, katerih pogoji – kdo in s kakšno izobrazbo jih lahko opravlja – so določeni s področno zakonodajo, ki pa med primerno izobrazbo programa »Biopsihologije« ne šteje.

Da v prihodnje do takšnih zapletov ne bi prihajalo, je naša poslanka resorni ministrici zastavila naslednje vprašanje:
»Kako daleč so postopki, s katerimi bi ministrstvo dilemo o primernosti in kompetencah študijskega programa Biopsihologija odpravilo ter s tem diplomantom olajšalo pot k zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja?«

Poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček je v nadaljevanju izrazila željo po čim hitrejši ureditvi zadevne tematike, saj si tako bodoči kot že vpisani študentje zaslužijo odgovor, ki jim bo dal konkretne napotke za nadaljnji potek izobraževanja in kasneje tudi vključitev na trg dela. V nasprotnem primeru bo, kot predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, sklicala sejo omenjenega odbora, kjer se bo za rešitev problematike še močneje zavzela.