Tokratni prispevek poslanca SAB Vojka Starovića govori o tem, da gre tako pri tržnem kot netržnem sektorju za gospodarjenje, kako z danimi sredstvi ustvariti čim več. 

Vsepovsod prisotno govorjenje in pisanje o gospodarstvu in negospodarstvu v smislu, da prvo ustvarja, drugo pa zapravlja, je povsem zgrešeno in zavajajoče. Tega resna ekonomska veda ne pozna.

Edina resnična in stvarna dilema je med tržno in netržno organizacijo proizvodnje. Gre za vprašanje, kaj je bolj racionalno in primerno. Ali neko proizvodnjo dobrin, produktov in storitev, ki jih ljudje in institucije potrebujejo, prepustiti svobodni iniciativi (financiranje prek tržne prodaje), ali pa jo bolje organizirati plansko in stabilno po netržnih principih (financiranje prek davkov). Če ponazorimo: v tržnem sektorju bi tako morali omogočiti izgradnjo več vzporednih konkurenčnih avtocest, vodovodov, elektrovodov, železnic, policij, upravnih enot itd., kar je čisti nesmisel.

Da pri proizvodnji dobrin sploh ne obstaja ločevanje na gospodarsko in na drugi strani na negospodarsko dejavnost, beri javno upravo, jasno kaže tudi način spremljanja in zbiranja podatkov v svetu, Evropi in Sloveniji. Eurostat in Statistični urad Republike Slovenije (SURS) namreč spremljata podatke po naslednji sprejeti kvalifikaciji SURS-a in Evropskega računa iz leta 2000:

Nedvomno so javni zavodi in javna uprava del gospodarstva, saj gre za proizvodnjo dobrin, ki jih posamezniki in javnost nujno potrebujemo. Še več, te dobrine so nujnost, da družba sploh lahko urejeno deluje in da imajo podjetniki in gospodarske družbe možnost ustvarjanja profita. Vsi potrebujemo proizvode javne uprave in javnih servisov; gre za pravni red, varnost, izšolane in zdrave ljudi, ceste (če bi šlo za konkurenco, bi torej postavljali več vzporednih cest), varnost in dostojno starost itd. Enako kot pri proizvodnji v gospodarskih družbah tudi v javnem sektorju govorimo o gospodarjenju z omejenimi viri, gre za vprašanje učinkovitosti oziroma kako z danimi sredstvi ustvariti čim več.

Kaj zajema javni sektor?

Definicije javnega sektorja so v svetu različne, na splošno pa je javni sektor skupek vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti – zagotavljajo javne storitve in zadovoljujejo javne potrebe. Njihovo delovanje izhaja iz netržnih načel in se financirajo iz proračuna.

V javni sektor sodijo:

  • javna uprava  (vsebuje izvršno vejo oblasti – vlado in državno upravo),
  • lokalna samouprava,
  • javne službe (dejavnosti na področju komunale, energetike, prometa, izobraževanja, znanosti, zdravstva, sociale idr.). 

V Sloveniji se v javnem diskurzu običajno govori o predimenzioniranem (in neracionalnem) javnem sektorju. Pa to sploh ni res. Javni sektor brez dvoma prispeva k BDP (bruto družbenemu proizvodu) in če primerjamo nekaj podatkov, povzetih po Eurostatu, je povsem jasno, da višji kot je BDP, večji je prispevek netržnega sektorja BDP.

 

 

DELEŽI ZA JAVNI SEKTOR

delež davkov v BDP delež zaposlenih v javnem sekt. glede na vse zaposlene delež zaposlenih v javnem sekt. glede na vse prebivalce delež BDP ustvarjen v javnem sektorju
Slovenija 37,3 % 22 % 8,8 % 15 %
povprečje EU 38,5 % 27 % 9,7 % 17 %
8 najrazvitejših držav EU 39,9 % 30 % 11,7 % 20 %

Iz tabele vidimo, da Slovenija po obsegu javnega sektorja sodi med države, v katerih je ta sektor sorazmerno skromen; tako po obsegu zaposlenih kot po deležu pobranih davkov. Glede na učinke, ki jih po primerljivih kriterijih ustvarjata zdravstvo in šolstvo, pa sodi v sam vrh.

Lahko bi torej zaključili, da je slovenski javni sektor v primerjavi z evropskim med bolj produktivnimi in je po učinkovitosti nadpovprečen (ker so kriteriji merjenja učinkovitosti nujno pristranski, sicer nimamo najbolj eksaktnih meril, op. a.). Zato menim, da se je treba upreti splošnemu mnenju, da javna uprava nujno dela slabo. Ljudem v javnem sektorju je treba vrniti nasmeh in ponos.