Etični kodeks opredeljuje načela ravnanj, pravil, odgovornosti in ustreznega  delovanja ter obnašanja članic in članov, funkcionark in funkcionarjev stranke SAB.

Osnovno vodilo članic in članov stranke je prizadevanje za udejanjanje in ohranjanje temeljnih načel, identitete in vrednot stranke SAB, ki temeljijo na osnovnem socialno liberalnem demokratskem okvirju evropske politične tradicije – svoboda, enakost, bratstvo.

Naša temeljna vrednota je pravičnost, zasnovana na spoštovanju človekovih pravic in ustavno zagotovljeni enakopravnosti vseh državljank in državljanov. Zavzemamo se za sodobno evropsko socialno državo, v kateri imajo vsi priložnost osebnega razvoja in dejavne družbene soudeležbe ter verjamemo v solidarnost med ljudmi  kot temeljno vrednoto socialne družbe – svoboda enega nikoli ne sme ogrožati svobode drugega.

Na podlagi 7. in 25. člena Statuta Stranke Alenke Bratušek je Izvršni odbor stranke SAB na 17. redni seji 17. 5. 2021 sprejel:

 

ETIČNI KODEKS

 SPLOŠNO

 1. člen

(1) Etični kodeks za članice in člane, funkcionarke in funkcionarje stranke SAB (v nadaljnjem besedilu kodeks) določa načela, po katerih ravnajo članice in člani (v nadaljevanju član/člani), funkcionarke in funkcionarji (v nadaljevanju funkcionar/funkcionarji) pri uresničevanju programskih usmeritev in vrednot stranke. Kodeks velja za vse člane in funkcionarje, nespoštovanje načel tega kodeksa pa je za člana in funkcionarja nečastno in ima lahko za posledico tudi izključitev oz. prenehanje članstva v stranki.

 1. člen

(1) Vsak član in funkcionar dobi člansko gradivo,  katerega del je tudi kodeks. Šteje se, da je vsak član in funkcionar seznanjen s kodeksom.

ETIČNA NAČELA

3. člen

(1) Član ali funkcionar deluje tako, da varuje svoj ugled ter ugled in zaupanje stranke, njene vrednote in ugled morebitne funkcije, ki jo zaseda.

(2) Član ali funkcionar ravna tako, da krepi zaupanje javnosti v integriteto stranke in funkcijo, ki jo zaseda ter se izogiba kakršnemu koli ravnanju, s katerim bi krnil ugled stranke doma ali v tujini.

 1. člen

(1) Član ali funkcionar je lojalen temeljnim aktom in pravilnikom stranke, splošno priznanim moralnim načelom, svoji državi in pravni ureditvi. Ne krši pravnega reda in deluje v korist javnega interesa ter skladno z vrednotami, ki jih stranka zastopa tako doma kot v tujini.

(2) Član ali funkcionar si prizadeva in skrbi za razvijanje in krepitev vrednot ter načel demokratične družbe, spoštovanja človekovih pravic in svoboščin.

 1. člen

(1) Funkcionar opravlja svojo funkcijo zakonito, pregledno, vestno, pravično, pošteno in odgovorno ter izpolnjuje standarde etike in integritete. Član ali funkcionar z informacijami, sredstvi, predmeti in drugo lastnino stranke, ki jo uporablja za udejstvovanje v stranki in/ali za opravljanje funkcije , ravna kot dober gospodar.

 1. člen

(1) Član ali funkcionar opravlja dolžnosti in naloge, ki so mu zaupane , profesionalno, vestno, odgovorno in skladno s temeljnimi načeli, vrednotami in usmeritvami stranke.

 1. člen

(1) Član ali funkcionar je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Na sejah organov stranke, sestankih, delovnih in drugih srečanjih ter udejstvovanju na družabnih omrežjih ravna tako, da ne moti dela  svojih kolegov in drugih udeležencev, goji demokratični dialog in ni žaljiv.

 1. člen

(1) Vodstvo stranke je zgled za spoštovanje in promocijo etičnih načel. Za spoštovanje kodeksa skrbi tudi tako, da opozarja na nedopustnost kršitve kodeksa.

 

III. KRŠITEV KODEKSA

 1. člen

(1) Skladno s Statutom se članico ali člana stranke izključi iz stranke v primeru kršitev temeljnih vrednot stranke, njenega Statuta ali Etičnega kodeksa ali delovanja v nasprotju s programom ali sprejetimi sklepi stranke, ko članica ali član ne deluje zakonito, pregledno, vestno, pravično, pošteno in odgovorno, prav tako pa s svojim delovanjem poslabšuje verodostojnost in ugled stranke.

(2) Predlog za obravnavo kršitve Etičnega kodeksa ali neetičnega ravnanja člana oz. članov stranke lahko poda vsak član stranke.

 

(3) Neetična ravnanja članov oziroma kršitve Etičnega kodeksa skladno s Statutom stranke obravnava Častno razsodišče stranke. Častno razsodišče se mora sestati najkasneje v enem mesecu po prejetem predlogu.

 1. člen

Častno razsodišče izda mnenje, ki ga sprejme z navadno večino.  Če ugotovi, da je bil Etični kodeks kršen, predlaga naslednje sankcije:

 • predlog za izrek opomina pred izključitvijo,
 • predlog za izključitev člana iz stranke.

 

 1. člen

Predsednik Častnega razsodišča z mnenjem seznani  Izvršni  odbor stranke, ki na prvi naslednji seji sprejme dokončno odločitev.

Izvršni odbor na prvem naslednjem zasedanju odloča tudi o morebitnih pritožbah proti ukrepom  Častnega razsodišča v zvezi z morebitnimi kršitvami Statuta, programa in Etičnega kodeksa stranke in presoji ravnanj , ki niso v skladu z vrednotami stranke in škodujejo njenemu ugledu.

 1. člen

Kodeks se objavi na spletnih straneh stranke SAB in začne veljati en dan po sprejemu.