Ljubljana, 21. junij 2021 – V stranki SAB na prvi poletni dan intenzivno začenjamo z aktivnostmi, povezanimi z referendumsko kampanjo o zakonu o vodah. Nosilec referendumskih aktivnosti, ki bodo potekale pod sloganom »Branimo vodo«, je generalni sekretar stranke SAB Jernej Pavlič. Glavna cilja sta osveščanje o pasteh zakona in poziv čim več državljanom, naj se 11. julija udeležijo referenduma in glasujejo PROTI nepopravljivim posledicam za vodo. Prisotni bomo tako na družabnih omrežjih, kot na terenu in stojnicah. 

V stranki SAB smo bili leta 2016 pobudniki zapisa pravice do pitne vodo v ustavo, zato smo še posebej občutljivi, ko gre za vprašanja o varnosti in zaščiti voda. Na našo pobudo je bila ogroženost pitne vode, ki je nastala s sprejetjem novele zakona o vodah, zapisana tudi v ustavno obtožbo predsednika vlade, vložene 2. aprila letos.

70. a člen Ustave Republike Slovenije opredeljuje, da ima vsakdo pravico do pitne vode, vodni viri pa so javno dobro, s katerimi upravlja država. »Voda torej nima cene in ni tržno blago, Slovenija pa je ena izmed vodno najbogatejših držav v Evropi. Lahko smo ponosni, da smo poleg Slovaške edina država v EU, ki ima področje pitne vode urejeno na ravni ustave. Povečini drugod pravico do pitne vode izvajajo na zakonski ravni,« je ob začetku referendumskih aktivnosti stranke SAB povedal njihov nosilec Jernej Pavlič.

Ključni vidik za aktivacijo državljanov za obisk referenduma o zakonu o vodah vidimo v osveščanju o pasteh zakona. Prav zato bomo v SAB tekom celotne kampanje poudarjali, da je zakon najprej sporen že s proceduralnega vidika, saj je vlada novelo predlagala po 14-dnevni javni obravnavi in po skrajšanem postopku. »Ob tem spomnimo, da so bili sporne spremembe in členi v zakon dodani po javni obravnavi, s čimer je vlada izključila strokovno javnost in civilno družbo. Stroka se do tveganj sploh ni mogla opredeliti,« dodaja Pavlič.

Sprejeta novela zakona o vodah kaže na mačehovski odnos države do te naravne dobrine in zapostavlja ustavno pravico do pitne vode, saj rahlja zaščito naših voda, namesto da bi jo zaostrovala.

Kot najbolj sporen tudi mi ocenjujemo 37. člen zakona, ki širi možnost posegov na priobalna zemljišča in odpira vrata množični gradnji objektov v javni rabi po veljavni gradbeni zakonodaji. Taki objekti so lahko trgovine, gostinski obrati, parkirišča, igrišča, rekreacijske površine, poslovni objekti itn.

»Vlada očitno pozablja na vlogo, ki jo imajo priobalna zemljišča. Ta so v zakonodaji definirana kot naravno javno dobro, saj nas ščitijo pred poplavami, filtrirajo vodo, ki nato pride v podtalnico, napajajo vodonosnike in nudijo prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam,« je podčrtal Pavlič.

Možni posegi na priobalna zemljišča povečujejo tveganja za onesnaženje površinskih in podzemnih voda, pozidane obale rek in jezer pa bi omejile prost dostop do vode kot javne dobrine. Gradnja objektov v javni rabi povečuje tudi tveganja za škodno delovanje poplav in suš, slabša se kakovost vodnih virov. Družba bo torej še bolj ranljiva – namesto odporna – na ekstremne vremenske pojave.

V stranki SAB smo se zavoljo zaščite pitne vode in zdravja prebivalstva odločili, da bomo referendumske aktivnosti izvajali pod sloganom »Branimo vodo«, s katerim želimo poudariti, da je usoda vode v naših rokah, zato je številčna udeležba na referendumu izjemnega pomena. V času trajanja kampanje bomo prisotni tako na družabnih omrežjih, kot na terenu in stojnicah.

Ne bomo dopustili pozidave priobalnih zemljišč in njihovega olajšanega izkoriščanja. Obale rek in jezer naj ostanejo take, kot so in proste za posedanje, kopanje in najrazličnejše (vodne) aktivnosti.

Skupaj branimo vodo pred nepopravljivimi posledicami in glasujmo PROTI škodljivemu zakonu!

Se vidimo 11. julija!